Chia sẻ các khóa học về Generative AI từ Google

Google đã tạo một lộ trình học Generative AI bao gồm 9 khóa học miễn phí.

Các chủ đề bao gồm từ các kiến thức cơ bản đến việc triển khai các giải pháp AI vào đời sống.

 • Giới thiệu về LLM
 • Cơ chế Attention
 • Sinh hình ảnh / Chú thích
 • Giới thiệu về AI có trách nhiệm

Từ các nguyên tắc cơ bản của LLM đến việc tạo và triển khai các giải pháp AI tổng quát!

 

Khóa học số 1 Introduction to Generative AI / Giới thiệu về Generative AI

Chương mở đầu giúp giới thiệu và làm quen về các khái niệm: 
 • Định nghĩa Generative AI.
 • Giải thích cách thức hoạt động của Generative AI.
 • Mô tả các loại mô hình Generative AI.
 • Mô tả các ứng dụng Generative AI.

Link khóa học: https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/536

Khóa học số 2 Introduction to Large Language Models / Giới thiệu về các mô hình ngôn ngữ lớn
 • Định nghĩa về Large Language Models (LLMs).
 • Mô tả các trường hợp khi nào sử dụng LLM Use Cases.
 • Hướng dẫn cách điều chỉnh tham số khi prompting.
 • Mô tả về các công cụ phát triển Generative AI từ Google.
 
Khóa học số 3: Introduction to Responsible AI / Giới thiệu về AI có trách nhiệm 
 
 
Khóa học này giải thích AI có trách nhiệm là gì, tại sao nó lại quan trọng và cách Google triển khai AI có trách nhiệm trong các sản phẩm của mình.
 
Khóa học số 4: Introduction to Image Generation / Giới thiệu về các mô hình Sinh hình ảnh 
 
Khóa học này giới thiệu các mô hình Diffusion - một nhóm các mô hình ML gần đây đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong lĩnh vực sinh hình ảnh.
 
Khóa học số 5: Encoder-Decoder Architecture / Kiến trúc Encoder - Decoder
 • Hiểu các thành phần chính của kiến trúc Encoder-Decoder.
 • Tìm hiểu cách đào tạo và tạo văn bản từ một mô hình bằng cách sử dụng kiến trúc Encoder-Decoder.
 • Tìm hiểu cách viết mô hình bộ Encoder-Decoder của riêng bạn trong Keras
 
Khóa học số 6: Attention Mechanism / Cơ chế Attention
 • Hiểu khái niệm về Attentionvà cách thức hoạt động của nó
 • Tìm hiểu cách cơ chế Attention được áp dụng cho dịch máy

Link khóa học: https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/537

Khóa học số 7: Transformer Models and BERT Model / Mô hình Transformer và mô hình BERT 
 • Hiểu các thành phần chính của kiến trúc Transformer.
 • Tìm hiểu cách xây dựng mô hình BERT bằng Transformers.
 • Sử dụng BERT để giải quyết các nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) khác nhau.
 
 
Khóa học số 8: Create Image Captioning Models / Tạo các mô hình chú thích mô tả ảnh 
Khóa học này hướng dẫn bạn cách tạo mô hình chú thích hình ảnh bằng cách sử dụng phương pháp học sâu.
Khóa học số 9: Introduction to Generative AI Studio / Giới thiệu về công cụ Generative AI Studio của Google
 
 
Nguồn: DataScienceWorld.Kan