SIU AI Lab tuyển dụng Thực Tập Sinh Trí tuệ nhân tạo (AI, Machine Learning, Deep Learning…)

1) Mô tả công việc:

  • Tham gia nghiên cứu xây dựng và triển khai các mô hình SOTA (State-of-the-Art) cho bài toán về xử lý phân loại ảnh, video, phát hiện đối tượng, OCR,.. hoặc các bài toán Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 
  • Được tham gia vào quá trình phát triển và triển khai các mô hình/giải pháp AI để giải quyết các bài toán thực tế theo phân công.
  • Được tham gia tích hợp các mô hình/giải pháp AI đã nghiên cứu vào hệ thống sản phẩm của AI Lab.

 

 

2) Yêu cầu công việc:

  • Là sinh viên năm 2, 3, 4 thuộc khoa Kỹ thuật và khoa học máy tính đang theo học tại SIU hoặc là sinh viên năm cuối các trường đại học/cao đẳng đào tạo về chuyên ngành CNTT
  • Đã sử dụng ngôn ngữ Python.
  • Đã hiểu rõ một số khái niệm của ML: Gradient Descent, mạng Neural Network.
  •  Sử dụng một trong các framework: Tensorflow, Keras, Pytorch,…
  • Có kiến thức về các thư viện xử lý như Numpy, Scipy, Scikit-learn, Pandas,…
  • Có khả năng nghiên cứu công nghệ mới với nền tảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán.
  • Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh chuyên ngành.