Generative AI 07 - 06 - 2023

Chia sẻ các khóa học về Generative AI từ Google

Google đã tạo một lộ trình học Generative AI bao gồm 9 khóa học miễn phí. Giới thiệu về LLM Sinh hình ảnh / Chú thích Từ các nguyên tắc cơ bản của LLM đến việc tạo và triển khai các giải pháp AI tổng quát!   Định nghĩa Generative AI.

Bài Đọc Nhiều Nhất

Tổng hợp các mô hình CNN nổi tiếng - Phần 1

Tổng quan ROS cơ bản

SIU AI Lab tuyển dụng Thực Tập Sinh Trí tuệ nhân tạo (AI, Machine Learning, Deep Learning…)