Khóa học Lập trình Robot

Khóa học ở trình độ sơ cấp, dành cho bất cứ ai muốn hiểu AI là gì, AI có sức ảnh hưởng như thế nào và sử dụng để làm gì, mà không cần đào sâu vào toán học và thống kê cơ bản. Khóa học chứng tỏ rằng kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực đó là không cần thiết để bắt đầu tận dụng các cơ hội do AI và học máy mang lại.

 

Các nội dung bao hàm trong khóa học Lập trình Python cơ bản:

  • Cú pháp Python
  • Cấu trúc dữ liệu của Python
  • Lập trình hướng đối tượng sử dụng Python
  • Xử lý chuỗi ký tự với Python
  • Xử lý Cơ sở dữ liệu với Python + Xử lý dữ liệu trên excel với Python
  • Xây dựng API cơ bản với Python

Thời gian diễn ra: từ 08/02/2022 đến 08/05/2022.

Lịch học: 

  • Chiều thứ Hai, từ 14h00 --> 18h00
  • Chiều thứ Tư, từ 14h00 --> 18h00
  • Chiều thứ Sáu, từ 14h00 --> 18h00

Thời gian đăng ký: đến hết tháng 02 / 2022.

Liên hệ: tranhamduong@siu.edu.vn

 

Hạn cuối đăng ký: 01-03-2022